• ISO45001
    ISO45001

ISO45001

مقدمه ای بر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001

ISO 45001 یک استاندارد بین‌المللی برای تعریف و تدوین نیازهای سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی است. شناسایی ریسک‌ها و مخاطرات ناشی از ضعف‌های کار و تدوین کنترل‌های لازم برای مهار آن هدف اصلی این استاندارد را در کاهش سوانح فراهم می‌آورد.
در استاندارد جدید تأکید زیادی بر ماهیت سازمان وجود دارد. با پیاده‌سازیISO 45001 سازمان می‌تواند نگاهی فراتر از مسائل بهداشتی و ایمنی داشته و آنچه جامعه در ارتباط با مسائل مربوط به بهداشت و ایمنی دارد در نظر بگیرد.
در استاندارد جدید اصطلاح مدیریت، به نقش قوی رهبری با حفظ سیستم مدیریت OH&S ارتقاء یافت.
ISO 45001 همچنین به شناسایی و کنترل ریسک‌ها به‌جای خطرات که در OHSAS 18001 ذکرشده، تأکید دارد. ISO 45001 سازمان‌ها را ملزم می‌کند که چگونه ریسک‌های احتمالی تأمین‌کنندگان و پیمانکارانشان را نیز مدیریت کنند.
در استاندارد ISO 45001 برخی از مفاهیم اساسی مانند ریسک، پرسنل و محیط کار تغییر نموده است. همچنین تعریف جدیدی برای واژه‌هایی مانند نظارت، اندازه‌گیری، اثربخشی، فرایندها و عملکرد OH&S مشاهده می‌شود.
واژه‌های مستندات و سوابق هر دو با واژه اطلاعات مستند در ISO 45001 جایگزین شده است. این استاندارد همچنین بیان می‌کند که اطلاعات مستند باید تا جایی نگه‌داری شوند که فرایندها بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده پیش روند.
این استاندارد به‌تنهایی برای کلیه سازمان‌ها فارغ از نوع فعالیت و اندازه آن‌ها قابلیت به‌کارگیری دارد، هرچند سازمان‌ها ترجیح می‌دهند تلفیق این استاندارد را با استانداردهای ISO 9001 و ISO 14001 در چارچوب یک سیستم مدیریت یکپارچه تجربه کنند.

رویکرد شرکت کیفیت سازان برتر
رویکرد شرکت کیفیت سازان برتر در مشاوره استقرار سیستم مدیریت ISO 45001 ، به شرح ذیل می‌باشد:
 تعیین و شناسایی فرآیندهای (Process) موجود ( براساس چرخه دمینگ PDCA )،
 تعیین ساختار مستندات سیستم مدیریت ISO45001
 تدوین روش‌های اجرایی سیستمی (Procedures) و بازنگری روش های اجرایی موجود ،
 تعیین متد ارزیابی جنبه‌های زیست محیطی و متناسب با نوع فعالیت سازمان ،
 همکاری در شناسائی و تعیین جنبه‌ها و پیامدهای بارز زیست‌محیطی ،
 همکاری در شناسائی و ارزیابی ریسک‌های ایمنی و بهداشت شغلی ،
 مشاوره در خصوص تدوین خط‌ مشی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
 همکاری در شناسایی الزامات قانونی و ضوابط موجود و به روزآوری قوانین،
 مشاوره در خصوص تهیه و تدوین دستورالعمل های ایمنی و زیست محیطی ،
 راهنمایی در تهیه سناریو مقابله با شرایط اضطراری،
 همکاری در شناسایی الزامات قانونی و ضوابط موجود و به روزآوری قوانین،
 همکاری در پایش و اندازه‌گیری شاخص ها ، عوامل زیان آور و آلاینده‌های سیستم مدیریت ISO45001
 مشاوره در تعیین اهداف (خرد و کلان) و برنامه‌های مربوط به سیستم مدیریت محیط زیست متناسب با رئوس خط‌مشی ،
 تهیه Process Map و نظامنامه منطبق بر‌ سیستم مدیریت ISO45001
 مشاوره در تهیه لیست اصلی مدارک، تکثیر و توزیع مستندات مصوب طبق لیست مذکور.

خدمات پیشنهادی
استقرار / به‌روزآوری سیستم مدیریت محیط زیست مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2015
استقرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE
استقرار / به‌روزآوری سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی مبتنی بر استاندارد ISO 45001:2018
استقرار / به‌روزآوری سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2015
طراحی داشبورد مدیریتی مدیریت ریسک

آخرین اخبار