ابزارهای نوین مدیریتی

مدل زنجیره ارزش (Value chain) مایکل پورتر ( Michael Porter)

یکی از مدل های موثر در موضوع رقابت است. این مدل دارای رویکردی فرآیندی است. بر اساس نظر […]

نوآوری اکولوژیک

نوآوری اکولوژیک چیست؟ نوآوری های اکولوژیکی به معنای توسعه محصولات و فرایندها به نحوی است که به توسعه […]

مراحل چرخه حیات BPM

۱-شناسایی فرایند در این مرحله، مشکل کسب وکار مطرح میشود و فرایندهای مربوط به مشکل شناسایی و مرزهای […]