ISO21500

مقدمه ای بر ISO 21500:2012
استاندارد ایزو ۲۱۵۰۰ توسط کمیته ISO/PC236 تهیه شده است و راهنمایی است جهت درک مفاهیم و فرآیندهای مدیریت پروژه که به طور مستقیم بر عملکرد پروژه ها می تواند تاثیر می گذارد.
ساختار استاندارد مدیریت پروژه (۲۱۵۰۰ISO ) مطابق با حوزه های ۱۰ گانه موجود در PMBOK شامل؛ مدیریت یکپارچگی، مدیریت محدوده، مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت کیفیت، مدیریت منابع انسانی، مدیریت ارتباطات، مدیریت ریسک، مدیریت تدارکات، مدیریت ذی نفعان، تعریف، توسعه و پشتیبانی می شود.
استاندارد ISO 21500 توضیحات سطح بالایی از مفاهیم و فرایندهای مدیریت پروژه ارائه می دهد که نتایج تجارب موفقیت آمیز کارهای انجام شده در این حوزه می باشد. مدیران پروژه تازه کار و همچنین مدیران با تجربه که قصد ورود به این کسب و کار را دارند قادر خواهند بود با استفاده از راهنمایی های مدیریت پروژه در این استاندارد
موفقیتهای پروژه خود را بهبود دهند و به نتایج بهتری در این کسب و کار برسند.

رویکرد شرکت کیفیت سازان برتر
رویکرد شرکت کیفیت سازان برتر در مشاوره استقرار و بروز آوری سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 21500:2012، به شرح ذیل می‌باشد:
دامنه کاربرد
مدیریت پروژه
راهبرد سازمانی و پروژه ها
حاکمیت پروژه
پروژه ها و عملیات
ذینفعان و سازمان پروژه
شایستگی های کارکنان پروژه
چرخه حیات پروژه
فرآیند های مدیریت پروژه

 

خدمات پیشنهادی

استقرار / به‌روزآوری سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 21500:2012

استقرار / به‌روزآوری سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2015

ممیزی شخص دوم سیستم مدیریت کیفیت

برنامه‌ریزی استراتژیک (Strategic Management)

مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM)

مدل‌سازی فرایندهای کسب‌وکار (BPMN)

سیستم مدیریت فرایندهای کسب‌وکار (BPMS)

مدیریت دانش (Knowledge Management)

آخرین اخبار