ISO14001

مقدمه ای بر استاندارد ISO14001

استاندارد ISO14001 به عنوان یک استاندارد بین الملی، الگویی موثر برای مدیریت محیط زیست را ارائه می نماید . دستیابی به این مهم با شناسایی و کنترل عوامل تاثیر گذار فعالیت های سازمان ، بر محیط زیست و تعهد نسبت به جلوگیری از تاثیرات مخرب زیست محیطی میسر است .

این استاندارد برای کلیه سازمان هایی که به دنبال چارچوبی برای مدیریت محیط زیست و ارائه قابلیت ها و توانمندیهایشان در این مسیر هستند، فارغ از زمینه فعالیت و اندازه سازمان ، کاربرد دارد .

استاندارد مدیریت زیست محیطی ISO14001 به سازمان امکان می دهد تا اهداف و خط مشی زیست محیطی خود را تدوین نموده و با پایش و اندازه گیری آنها میزان دستیابی به این خواسته ها را برآورد کند .

این استاندارد با تمرکز بر مصارف مختلف از جمله انرژی و همچنین آلودگی های (آب ، خاک و هوا) ناشی از فعالیت های سازمان ، با شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی ناشی از فعالیت ها ، خدمات و محصولات ، چارچوبی را فراهم می کند تا از اتلاف انواع انرژی مصرفی و آلودگی های ناشی از این مصارف ، ضمن بهینه سازی آن گام موثری در صرفه جویی و کاهش آلودگی های ناشی از آن بردارد .

یکی از مواردی که در ویرایش جدید استاندارد ISO14001 مورد توجه واقع شده است، در نظر گرفتن چرخه حیات محصول (خدمت) در بخش های مختلف استاندارد از جمله ارزیابی جنبه های محیط زیستی است. منظور از چرخه حیات مراحل پی در پی و به هم مرتبط سیستم محصول (خدمت) از تهیه مواد اولیه یا تولید از منابع طبیعی تا دفع نهایی می باشد.

 

رویکرد شرکت کیفیت سازان برتر

رویکرد شرکت کیفیت سازان برتر در مشاوره استقرار / به روز آوری سیستم مدیریت زیست محیطی، به شرح ذیل می‌باشد:

تعیین و بازنگری فرآیندهای (Process) موجود ( براساس چرخه دمینگ PDCA )،
بازنگری ساختار مستندات سیستم مدیریت محیط زیست ،
بانگری روش‌های اجرایی سیستمی (Procedures) و بازنگری روش های اجرایی موجود ،
تعیین متدولوژی تحلیل محیط سازمان با استفاده از مدل های . . . , IE , SPACE , SWOT
تعیین متد ارزیابی جنبه‌های زیست محیطی و متناسب با نوع فعالیت سازمان ،
همکاری در شناسائی و تعیین جنبه‌ها و پیامدهای بارز زیست‌محیطی ،
تعیین متد شناسایی ریسک های زیست محیطی ،
همکاری در شناسائی و ارزیابی ریسک های زیست‌محیطی ،
مشاوره در خصوص بازنگری خط‌مشی مدیریت محیط زیست ،
همکاری در بازنگری الزامات قانونی و ضوابط موجود و به روزآوری قوانین،
مشاوره در خصوص بازنگری دستورالعمل های زیست محیطی ،
همکاری در بازنگری الزامات قانونی و ضوابط موجود و به روزآوری قوانین،
مشاوره و راهنمایی دربازنگری روش مدیریت پسماند، انرژی و تحلیل عملکرد،
مشاوره در پایش و اندازه‌گیری شاخص های آلاینده‌های سیستم مدیریت محیط زیست،
مشاوره در تعیین اهداف (خرد و کلان) و برنامه‌های مربوط به سیستم مدیریت محیط زیست متناسب با رئوس خط‌مشی ،
بازنگری Process Map و نظامنامه منطبق بر‌ سیستم مدیریت محیط زیست ،
تایید و تصویب مدارک سیستم در جلسات کمیته راهبری ،
مشاوره در بازنگری لیست اصلی مدارک، تکثیر و توزیع مستندات مصوب طبق لیست مذکور.

خدمات پیشنهادی
استقرار / به‌روزآوری سیستم مدیریت محیط زیست مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2015
استقرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE
استقرار / به‌روزآوری سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی مبتنی بر استاندارد ISO 45001:2018
استقرار / به‌روزآوری سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2015
طراحی داشبورد مدیریتی مدیریت ریسک

آخرین اخبار