ISO10015

مقدمه ای بر استاندارد ISO10015
اهمیت مدیریت منابع انسانی و نیاز به آموزش مناسب از دو جنبه میزان تعهد سازمان به منابع انسانی خود و همچنین توانایی سازمان برای بهبود شایستگی کارکنان خود تاکید می نماید. نقش این استاندارد فراهم آوردن راهنمایی جهت یاری رساندن به سازمان‌ها جهت شناسایی و تحلیل نیازهای آموزشی، طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی، ارایه آموزش، ارزشیابی نتایج آموزش و پایش و بهبود فرآیند آموزش به منظور دستیابی به اهداف آن می‌باشد. این استاندارد بر نقش کمک رسانی آموزش در بهبود مداوم، تاکید دارد و قصد آن است که به سازمان‌ها یاری رساند تا آموزش، سرمایه ‌گذاری اثر بخش‌تر و کاراتری باشد.
راهنمایی‌های مندرج در این استاندارد ایجاد، اجرا، نگهداری و بهبود راهبردها و سیستم‌های آموزشی را که برکیفیت محصولات/ خدمات عرضه شده توسط سازمان تاثیر می‌گذارد، شامل می‌شود.
این استاندارد برای همه سازمان‌ها از هر نوعی که باشند قابل بکارگیری است و تنها برای بکارگیری توسط ارایه دهندگان آموزش که خدماتی را به سایر سازمان‌ها ارایه می‌دهند، در نظر گرفته نشده است. ارایه دهندگان خدمات آموزش می‌توانند از این استاندارد در موارد مربوط به تأمین نیازهای آموزشی کارکنان خود استفاده کنند.

 

رویکرد شرکت کیفیت سازان برتر
رویکرد شرکت کیفیت سازان برتر در مشاوره استقرار/ به روز آوری سیستم ISO10015، به شرح ذیل می‌باشد:
 شناسایی فرآیند آموزش
 تعیین نیاز های آموزشی شامل :
 تعیین نیازمندی‌های سازمان
 تحلیل و بازنگری الزامات مربوط به صلاحیت
 تعیین کاستی‌های کارکنان نسبت به صلاحیت مورد نیاز و تبدیل آن به نیاز آموزشی
 طراحی و برنامه ریزی آموزش شامل:
 تعیین محدودیت‌های منابع، نیازمندیها، روشهای آموزش و معیارهای انتخاب
 تعیین مشخصات مربوط به طرح آموزش
 انتخاب ارائه دهندگان آموزش
 فراهم نمودن آموزش و تعیین نیازمندی‌های مرتبط با پشتیبانی قبل ازآموزش، حین آموزش و پایان آموزش
 ارزشیابی نتایج آموزش از طریق تعیین مکانیزم، گردآوری داده‌ها و تهیه گزارش ارزشیابی آموزشی
 بهبود فرآیند آموزش شامل:
 پایش فرآیند آموزش
 صحه‌گذاری فرآیند آموزش
 بهبود فرآیند آموزش

خدمات پیشنهادی
استقرار / به‌روزآوری سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2015
استقرار سیستم مدیریت دانش
استقرار سیستم نظام پیشنهادات

آخرین اخبار