HSE

مقدمه ای بر HSE
در جهان امروز دو موضوع اساسی، یکی مسئله صیانت از نیروی انسانی شاغل در بخش های مختلف اقتصادی و دیگری حفاظت از محیط زیست در کانون توجهات فعالان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته است. تجربه عموم کشورهای پیشرفته جهان در دهه های گذشته نیز نشان می دهد که رشد اقتصادی و توسعه صنعتی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل دستیابی به کانون های قدرت جهانی، استقلال و امنیت داخلی و توسعه سیاسی، به عوامل مختلفی وابسته است که حفظ ارتقا سلامت جسمی و روانی نیروی انسانی، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و بهره برداری مطلوب و بهینه از ذخایر انرژی در راس آنها قرار دارد:
از این رو سیستم مدیریت HSE با اهداف:
حفاظت از کارکنان و طرف های ذینفع و سلامتی آنها
توسعه پایدار
حفاظت از محیط زیست و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی
حفاظت از تجهیزات، املاک و دارایی ها
حفاظت شهرت و آبروی سازمان
و حصول اطمینان از انطباق با استانداردها و قوانین ملی و بین المللی
در حال حاضر، در هر سازمان و پروژه ای متناسب و توام با روند پیشرفت مراحل طراحی، ساخت، اجرا و راه اندازی تبدیل به یک اصل و معیار اجتناب ناپذیر شده است.
با سرفصل های HSE بیشتر آشنا شوید:
وظایف عمومی پرسنل در سیستم HSE

رویکرد شرکت کیفیت سازان برتر

رویکرد شرکت کیفیت سازان برتر در مشاوره استقرار سیستم مدیریت HSE، به شرح ذیل می‌باشد:
 تعیین نماینده/ نمایندگان مدیریت در سیستم مدیریت یکپارچه (HSE)،
 مشخص نمودن گروه‌های کاری و تشکیل کمیته راهبری سیستم مدیریت یکپارچه (HSE)،
 تعیین و شناسایی فرآیندهای (Process) موجود ( براساس چرخه دمینگ PDCA )،
 تعیین ساختار مستندات سیستم مدیریت یکپارچه (HSE)،
 تدوین روش‌های اجرایی سیستمی (Procedures) و بازنگری روش های اجرایی موجود ،
 تعیین متد ارزیابی جنبه‌های زیست محیطی و متناسب با نوع فعالیت سازمان ،
 همکاری در شناسائی و تعیین جنبه‌ها و پیامدهای بارز زیست‌محیطی ،
 همکاری در شناسائی و ارزیابی ریسک‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای ،
 مشاوره در خصوص تدوین خط‌مشی مدیریت یکپارچه (HSE)،
 همکاری در شناسایی الزامات قانونی و ضوابط موجود و به روزآوری قوانین،
 مشاوره در خصوص تهیه و تدوین دستورالعمل های ایمنی و زیست محیطی ،
 راهنمایی در تهیه سناریو مقابله با شرایط اضطراری،
 همکاری در شناسایی الزامات قانونی و ضوابط موجود و به روزآوری قوانین،
 همکاری در تدوین HSE PLAN پیمانکاران ،
 همکاری در تدوین و پیاده سازی مدیریت تغییر ،
 همکاری در تدوین و پیاده سازی یکپارچگی سرمایه ،
 همکاری در پایش و اندازه‌گیری شاخص ها ، عوامل زیان آور و آلاینده‌های سیستم مدیریت یکپارچه (HSE)،
 مشاوره در تعیین اهداف (خرد و کلان) و برنامه‌های مربوط به سیستم مدیریت محیط زیست متناسب با رئوس خط‌مشی ،
 تهیه Process Map و نظامنامه منطبق بر‌ سیستم مدیریت یکپارچه (HSE)،
 مشاوره در تهیه لیست اصلی مدارک، تکثیر و توزیع مستندات مصوب طبق لیست مذکور.

خدمات پیشنهادی
استقرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE
استقرار / به‌روزآوری سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی مبتنی بر استاندارد ISO 45001:2018
استقرار / به‌روزآوری سیستم مدیریت محیط زیست مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2015
استقرار / به‌روزآوری سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2015
طراحی داشبورد مدیریتی مدیریت ریسک

آخرین اخبار