چشم انداز و ماموریت و ارزش های بنیادی

آرمان
ما می خواهیم خدمات مشاوره خود را در کلاس جهانی ارایه کرده و مرزها را به خارج از کشور گسترش دهیم.

 

ماموریت

ما بر آنیم که با جذب، توسعه و حفظ افراد استثنایی از طریق به چالش کشیدن و ایجاد تفکر مبتنی بر چالش در مشتریان خود بتوانیم به آنان کمک کنیم، تا از این طریق به بهبود عملکرد پایدار ،متمایز و ایجاد مزیت رقابتی قابل توجهی در عملکرد خود دستیابند.

 

ارزش ها
-رقابت سالم با سایر شرکت های مشاوره کشور ،
-گسترش همکاری با مشاوران مختلف جهت تلفیق امکانات و جمع توان و ظرفیت کارشناسی کشور در پاسخ به نیاز های سازمان ها
-نوآوری، کارگروهی و یادگیری
-مسئولیت پذیری و پاسخگوئی
-رعایت اخلاق حرفه ای

 

آخرین اخبار