وظایف عمومی پرسنل در سیستم HSE

طبق قوانین و مقررات همه افراد دارای وظایف و مسئولیت هایی هستند که رعایت HSE یکی از آنهاست. نکاتی در ارتباط با HSE که پرسنل می بایست به آن توجه نمایند به شرح ذیل است.
۱-ایمنی از خود افراد آغاز می شود
۲- با کارفرمای خود در انجام وظایف قانونی اش همکاری نمایید؛ به عبارت دیگر به دستورالعمل های HSE، قوانین و مقررات سایت، کارخانه یا کارگاه خود توجه نموده و آنها را در هنگام کار رعایت نمایید.
۳-به افراد آموزش دهید که ایمنی جزیی از کار آنهاست و هر فرد مسئول ایمنی کار خویش است.
۴- از ایمنی خود و دیگران به خصوص افرادی که امکان دارد به علت اشتباه شما دچار آسیب شوند محافظت نمایید.
۵-قوانین HSE فقط محدود به بخشی از کارگاه یا سایت نیست بلکه برای تمام قسمت ها و فعالیت های سازمان است.
۶- همیشه اعمال نا ایمن، شرایط خطرناک و حوادث را بلافاصله به مدیریت اطلاع داده و همکاران خود را با خبر نمایید.
۷-کارکنان نباید عندا و دانسته، ایمنی و بهداشت خود و همکارانشان را نادیده بگیرند و دست به اعمال پرخطر بزنند.
۸-سعی کنید فضای محیط کار دوستانه بوده و اصل همکاری، هماهنگی و مراقبت از دیگران برقرار باشد.
۹- از وسایل حفاظت فردی که در اختیار شما قرار گرفته است استفاده نمایید.
۱۰- ابزار و وسایل خراب و آسیب دیده را به کار نگیرید و آنها را از محل کار خارج نمایید.
۱۱-مدیران، سرپرستان، سرکارگران تنها می تواندد منطقه محدودی را پوشش دهند. اگر بخواهیم ایمنی و بهداشت به گونه ای موثر و همه جانبه اجرا شود، کمک و همیاری و همکاری همه افراد الزامی است.
۱۲-به افراد آموزش دهید تا در قبال ایمنی دوستان خود و سایر افراد، نگران و حساس باشند.
۱۳- تعهد، مسئولیت پذیری و فرهنگ جوابگویی افراد، در کاهش حوادث و افزایش ایمنی محیط کار و در نهایت راندمان کار نقش به سزایی دارد.
۱۴- از وسایل و تجهیزاتی که برای ایمنی و بهداشت طراحی و ساخته شده اند استفاده ایمن و مناسب نمایید.
۱۵-به تجهیزات و وسایلی که برای ایمنی و بهداشت طراحی شده اند، بی اعتنایی و دخالت نابه جا نکرده و از آن سو استفاده نکنید.

آخرین اخبار