وسایل حفاظت فردی (personal protective equipment)

وسایل حفاظت فردی به عنوان آخرین راهکار حفاظتی بوده و برای کاهش شدت آسیب دیدگی به کار میروند. هر چند خطر و احتمال وقوع حادثه را کاملا حذف نمی کنند. پاره ای از این وسایل عبارتند از : کفش، کلاه، دستکش و عینک ایمنی که برای جلوگیری از حادثه طراحی شده اند. گوشی و ماسک تنفسی نیز برای جلوگیری از بیماری های شغلی ساخته شده اند.
۱. از کلاه ایمنی به همراه چانه بند استفاده کنید. کلاه ایمنی سر شما را از آسیب دیدگی حفظ می نماید.
۲. کفش ایمنی مناسب، ساق، پاشنه، کف و پنجه پای شما را حفظ می کند.
۳. زمانی که دست شما در معرض آسب شیمیایی و فیزیکی قرار دارد، از دستکش ایمنی استفاده نمایید.
۴. لباس روشن و قابل دید بپوشید تا به راحتی دیده شوید.
۵. برای کار در آب و هوای گرم، مرطوب، شرجی، بارانی و سرد از لباس مناسب با آن محیط استفاده نمایید.
۶. برای کار با مواد خطرناک مانند آزبست، ترکیبات آزبستی، سرب، سیمان و … از لباس کار مناسب این گونه مواد استفاده نمایید.
۷. وسایل حفاظت فردی تنها زمانی موثر هستند که سالم باشند و درست استفاده شوند.
۸. وسایل حفاظت فردی باید تمیز و عاری از هر گونه آلاینده باشند.
۹. هرگز از وسایل حفاظت فردی دیگران استفاده نکنید.
۱۰. از پوشیدن لباس های شل و گشاد خود داری کنید چرا که احتمال گیر افتادن این گونه لباس ها در میان وسایل چرخدنده و گردنده بسیار زیاد است.
۱۱. هر روز قبل از شروع کار، وسایل حفاظت فردی خود را بررسی کنید.
۱۲. وسایل حفاظت فردی باید متناسب با نوع کار و خطرات بلاقوه آن انتخاب شود. حتما به استانداردهای مرتبط با نوع کالا و خطرات ناشی از آن توجه فرمایید.
۱۳. وسایل حفاظت فردی را در محل مناسب و به دور از تماس با مواد شیمیایی نگهداری و انبار کنید.

آخرین اخبار