مهندسی مجدد فرآیند ها BPR

هدف:
بازنگری ریشه ای و طراحی مجدد فرآیند ها برای دستیابی به بهبود و پیشرفت یکپارچه در سازمان

محتوای دوره :
• مفاهیم فرآیند گرایی
• مفاهیم و تعاریف BPR
• نتایج اجرای BPR در سازمان
• تشریح مدل های مستند سازی و نقاط ضعف و قوت هر مدل
• تفاوت های BPR و بهبود مداوم
• ارتباط BPR وIT
• فاکتور های کلیدی موفقیت و شکست در پروژه های BPR
• مفاهیم و اصول تغییر و تحول
• عوامل موثر در کاهش مقاومت در برابر تغییر
• چرخه پیا ده سازی پروژه ها ی BPR
• تاکتیک های بهبود کارایی در سازمان
• نحوه تعیین شاخص ها و انواع آنها
• تشریح مدل SCOR

پیش نیاز :
آشنایی با نگرش فرایندی

کارگاه آموزشی :
دارد

مدت دوره :
۲ روز

آخرین اخبار