منابع انسانی

به عنوان مقدمه ای بر مباحث مرتبط با منابع انسانی و مدیریت سرمایه های انسانی، ابتدا به تعریف نیروی انسانی می پردازیم؛ منابع انسانی (human resource)، افرادی هستند که از طریق کار کردن منجر به حرکت و فعالیت سازمان می شوند.
درکنار واژه منابع انسانی که به افراد و کارکنان یک سازمان اشاره دارد، مدیریت منابع انسانی قرار گرفته است. مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از بخش های اصلی هر سازمان فعالیت می کند که مسئولیت استخدام افراد شایسته، برگزاری برنامه های آموزشی، برنامه های جانشین پروری، تعیین شرح وظایف و مسئولیت ها، مشخص نمودن آینده مسیر شغلی پرسنل، ایجاد طرح های انگیزشی برای کارکنان، گریدینگ و رتبه بندی مشاغل، مدیریت عملکرد کارکنان و ساختار سازمانی  و…. را بر عهده دارد.
با توجه به اینکه یکی از مهمترین عوامل و فاکتورهای پیشرفت هر سازمانی منابع انسانی آن هستند، لذا اهمیت و نقش مدیریت منایع انسانی در سازمان ها غیر قابل انکار خواهد بود.

آخرین اخبار