مراحل چرخه حیات BPM

۱-شناسایی فرایند

در این مرحله، مشکل کسب وکار مطرح میشود و فرایندهای مربوط به مشکل شناسایی و مرزهای فرایند و ارتباطشان با همدیگر مشخص میشود. خروجی شناسایی فرایند، معماری فرایند جدید یا به روزرسانی شده است که نمایی کلی از فرایندها در سازمان و روابطشان با یکدیگر را مشخص میکند. در برخی موارد، شناسایی فرایند به صورت موازی با تعیین شاخصهای عملکردی انجام میشود.

۲-تحلیل فرایند

در این مرحله، موضوعات مربوط به فرآیند as-is شناسایی و مستندسازی میشود و در هر زمان که ممکن است با استفاده از شاخص عملکردی سنجیده میشود. خروجی این مرحله مجموعه ای ساختار یافته از مسائل است. این مسائل به طور معمول از نظر تأثیر آنها و گاهی اوقات نیز از نظر تلاش مورد نیاز برای حل آنها اولویت بندی میشوند.

۳-طراحی مجدد فرایند

هدف این مرحله شناسایی تغییرات در فرایند برای کمک به حل مسائلی است که در فازهای قبلی شناسایی شده است و به سازمان کمک میکند که به اهداف عملکردی خود برسد. برای این منظور، گزینه های تغییر چندگانه با استفاده از شاخصهای عملکردیِ انتخاب شده مورد تحلیل و مقایسه قرار میگیرند. این به این معناست که طراحی مجدد و تحلیل فرایند ارتباط بسیار نزدیکی دارند: چنانچه گزینه های جدید تغییرات پیشنهادی، قبلاً با استفاده از تکنیک های آنالیز فرایند تجزیه و تحلیل شده اند. در نهایت، امیدوارکننده ترین گزینه های تغییر که ترکیب شده اند، منجر به طراحی مجدد فرایند میشوند. معمولاً خروجی این مرحله مدل فرایندی to-be است که به عنوان پایه ای برای فاز بعدی به کار میرود.

۴-پیاده سازی فرایند

در این مرحله، تغییرات مورد نیاز برای حرکت از فرآیند as-is به سمت فرایند TO-BE باید تهیه و اجرا شود. پیاده سازی فرآیند دو جنبه را مد نظر قرار میدهد: مدیریت تغییر سازمان و مکانیزه شدن فرآیند. مدیریت تغییر سازمان به مجموعه ای از فعالیتهای مورد نیاز برای تغییر شیوه کار مجریان فرایند اشاره دارد. از سوی دیگر، مکانیزاسیون فرایند به توسعه و استقرار سیستم های فناوری اطلاعات (یا نسخه های پیشرفته سیستمهای موجود IT )که از فرایندهای to – be پشتیبانی میکنند اشاره دارد.

۵-نظارت و کنترل فرایند

هنگامی که فرایندی که طراحی مجدد شده است در حال اجراست، برای تعیین کارایی عملکرد، داده های مرتبط با توجه به شاخصهای عملکردی و اهداف عملکردی آن جمع آوری و تجزیه و تحلیل میشوند. گلوگاه ها، خطا های مکرر یا انحراف نسبت به رفتار مورد نظر، شناسایی شده و اقدامات اصلاحی انجام می شود. مسائل جدیدی ممکن است در همان فرایند یا در فرآیندهای دیگر بوجود آیند که نیاز به تکرار چرخه دارند

چرخه حیات BPM

BPM

آخرین اخبار