مدیریت کیفیت

 

ردیف نام دوره مدت
۱ سمینار آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت

مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2015

۱ روز

۱۶:۳۰-۸:۳۰

۲ مبانی، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت

مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2015

۳ روز

۱۶:۳۰-۸:۳۰

۳ آموزش ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت

مبتنی بر سری استاندارد  ISO 9001:2015

۳ روز

۱۶:۳۰-۸:۳۰

۴ سمینار آشنایی با استانداردISO 9004:2009 ۱ روز

۱۶:۳۰-۸:۳۰

۵ بازآموزی ممیزان داخلی سیستم مدیریت کیفیت

مبتنی بر سری استاندارد ISO 9001:2015

۲ روز

۱۶:۳۰-۸:۳۰

۶ آشنایی با مدل تعالی سازمانی EFQM ۲ روز

۱۶:۳۰-۸:۳۰

۷ آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) ۱ روز

۱۶:۳۰-۸:۳۰

۸ مدیریت استراتژیک و جاری سازی استراتژی ها با استفاده از ابزارBSC ۲ روز

۱۶:۳۰-۸:۳۰

۹ مهندسی مجدد فرآیند ها BPR ۲ روز

۱۶:۳۰-۸:۳۰

آخرین اخبار