مدیریت پروژه

یک پروژه مجموعه‌ای از فعالیتهاست که برای دستیابی به منظور یا هدف خاصی انجام می‌گیرد. پروژه‌ها شامل فعالیتهایی هستند که باید در تاریخهای معین، با هزینه‌هایی معین و کیفیت تعیین‌شده‌ای به انجام رسند. در نظر گرفتن این ۳ فاکتور که به منشور پروژه شناخته می شوند و دستیابی توام به هر سه عامل زمان، هزینه و کیفیت معین، می تواند موفقیت پروژه را تضمین کند و خارج شدن هر یک از سه عامل مذکور از حدود تعیین شده، می‌تواند به انجام پروژه‌ای ناموفق و غیراقتصادی منجر شود.

مدیریت‌پروژه، برنامه‌ریزی و هدایت پروژه در چهارچوب زمان، هزینه و کیفیت مشخص به‌ سوی ایجاد نتایج مشخص‌ آن است. مدیریت‌پروژه شامل فعالیت‌های آغاز پروژه، برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت بر اجرا و هدایت اجرا و نهایتا اتمام پروژه را در بر می‌گیرد و سعی ‌دارد تا با استفاده‌ درست از منابع، نتایج مشخص و موردانتظار را با هزینه‌ توافق‌شده‌ و برنامه ریزی شده در موعد مقرر خود تحویل ‌دهد. به بیان دیگر مدیریت پروژه بکارگیری دانش، مهارت ها، ابزار و تکنیکهای لازم در اداره جریان اجرای فعالیت ها، به منظور رفع نیازها و انتظارات متولیان از اجرای پروژه است. مدیریت پروژه در اجرای این مهم از دو بازوی قدرتمند برنامه‌ریزی و کنترل پروژه بهره می‌گیرد.
یکی از مهم ترین سیستم های مدیریت پروژه، استاندارد ISO 21500 می باشد

آخرین اخبار