مدیریت ایمنی و محیط زیست

دستیابی به تعادل میان محیط زیست، جامعه و اقتصاد به منظور برآروده ساختن نیازهای نسل حاضر، بدون لطمه وارد کردن به فرصت های نسل آینده برای حصول نیازهایشان، امری ضروری محسوب می شود. انتظارات اجتماعی برای توسعه پایدار، شفافیت و پاسخگویی منجر به قوانینی سخت گیرانه و فشار روز افزون بر آلودگی های زیست محیطی، استفاده ناکارا از منابع، مدیریت نامناسب پسماند، تغییرات آب و هوا، تضعیف اکو سیستم ها و نابودی تنوع زیستی شده است.
این موضوع سازمان ها را بر آن داشته است تا با پیاده سازی سیستم های مدیریت زیست محیطی و با هدف مشارکت در رکن محیط زیست پایداری، رویکردی سیستماتیک را برای مدیریت محیط زیست اتخاذ نمایند.
از طرفی در خصوص مدیریت ایمنی و سلامت شغل، سازمان ها مسئول سلامت شغلی و ایمنی کارکنان و سایر افرادی است که می تواندد تحت تاثیر فعالیت های سازمان قرار می گیرند. این مسئولیت ها شامل ارتقا آگاهی و محافظت از سلامت فیزیکی و ذهنی کارکنان می باشد. هدف از مدیریت ایمنی و سلامت شغلی، توانمند سازی سازمان در فراهم آوردن محلهای کار سالم و ایمن، پیشگیری از آسیب ها و بیماری هلی مرتبط با کار و بهبود مداوم عملکرد سازمان است.
از جمله مهم ترین سیستم های مدیریت محیط زیست، ایمنی و سلامت شغلی می توان به ISO14001، ISO4500۱ و HSE اشاره نمود.

آخرین اخبار