مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

 

ردیف نام دوره مدت
۱ مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت محیط زیست مبتنی بر سری استاندارد ISO 14001:2015 ۳ روز

۸:۳۰- ۱۶:۳۰

۲ آموزش ممیزان داخلی سیستم های مدیریت محیط زیست

مبتنی بر سری استاندارد ISO 14001:2015

۳ روز

۸:۳۰- ۱۶:۳۰

۳ ارزیابی عملکرد زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO 14031:2013 ۱ روز

۸:۳۰- ۱۶:۳۰

۴ ارتباطات محیط زیستی بر مبنای استاندارد

ISO/DIS 14063:2006

۱ روز

۸:۳۰- ۱۶:۳۰

۵ آشنایی با قوانین ایمنی و بهداشت شغلی ایران ۱ روز

۸:۳۰- ۱۶:۳۰

۶ سمینار آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

بر اساس استاندارد ISO 45001

۱ روز

۸:۳۰- ۱۶:۳۰

۷ مبانی، مستندسازی سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مبتنی بر سری استاندارد ISO 45001 ۳ روز

۸:۳۰- ۱۶:۳۰

۸ مبانی، مستندسازی و ممیزی سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مبتنی بر سری استاندارد ISO 45001

(خاص مراکز درمانی)

۳ روز

۸:۳۰- ۱۶:۳۰

۹ آشنایی با الزامات قانونی و آمادگی در شرایط اظطراری خاص مراکز تولیدی ۱ روز

۸:۳۰- ۱۶:۳۰

۱۰ ممیزی داخلی سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مبتنی بر سری استاندارد ISO 45001 ۱ روز

۸:۳۰- ۱۶:۳۰

۱۱ آشنایی با قوانین HSE ۲ روز

۸:۳۰- ۱۶:۳۰

۱۲ سمینار آشنایی با قوانین زیست محیطی در ایران ۱ روز

۸:۳۰- ۱۶:۳۰

۱۳ سمینار آشنایی و مستند سازی با سیستم

(Hea1th / Safety / Environmenta1 Management System –HSE –MS )

۱ روز

۸:۳۰- ۱۶:۳۰

آخرین اخبار