مدیریت استراتژیک

مقدمه بر مدیریت استراتژیک
داشتن توان آینده نگری، شناسایی محیط و برنامه¬ریزی اثر بخشی جهت موفقیت در آینده در گروی دارا بودن تفکر استراتژیک است. اینکه چرا بعضی از شرکتهای بزرگ و موفق در مدت زمان کوتاهی با از دست دادن سهم بزرگی از بازار خود به موقعیتی معمولی و حتی تأسفبار تنزل می یابند و یا اینکه چرا برخی شرکت های کوچک و گمنام یکباره به جایگاه ممتازی در صحنه رقابت بین الملل رسیده اند، بدین علت است که متخصصان علم مدیریت، آن را در مفهومی به نام استراتژی و مدیریت استراتژیک جستجو میکنند. دارا بودن تفکر و برنامه ریزی استراتژیک به مدیران کمک میکند برای سازمان خود نوعی مزیت رقابتی در محیط ایجاد کرده و به راحتی نوسانات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را تحمل کرده و حتی بر آنها غلبه کنند.

مزایای مدیریت استراتژیک
مدیریت استراتژیک به سازمانها این امکان را میدهد که به شیوهای خالق و نوآور عمل کند و برای شکل دادن به آینده خود انفعالی عمل نکند. این شیوه مدیریت باعث میشود که سازمان دارای ابتکار عمل بوده و فعالیتهایش به گونه ای باشد که فقط واکنشی عمل نکند، بلکه اعمال نفوذ نماید. بدین ترتیب سرنوشت خود را رقم زده و آینده را تحت کنترل در آورد.
۱. راهنمای سازمان است، یعنی مسیر و جهت فعالیت ها و عملیات سازمان را مشخص میکند.
۲. مخاطرات تصمیم گیری را کاهش میدهد.
۳. درک بهتر نسبت به نقاط قوت و ضعف رقیب
۴. شناسایی و اولویت بندی فرصت ها است
۵. دارای نگرش بلند مدت بوده و توفیق اقدامات را مبتنی بر استراتژی های مصوب تضمین میکند.
۶. به پیش بینی آینده میپردازد و دارای اطلاعاتی است که برای اقدامات بلند مدت مدیران بسیار مفید است.
۷. نقش هماهنگ کننده بین برنامه های عملیاتی سازمان را انجام میدهد و اقدامات واحدهای مختلف را در یک مسیر جهت میبخشد.
۸. درگیر شدن کارکنان و مدیران با برنامه ریزی استراتژیک تعهد و حمایت از سازمان را افزایش مییابد.
۹. موجب تعهد هر چه بیشتر مدیران و کارکنان میشود.
۱۰. ایجاد فرصتی است برای تفویض اختیار به کارکنان و خود موجب تشویق و ترغیب کارکنان میشود.
۱۱. تفویض اختیار به کارکنان و مشارکت آنها در فرآیندهای تصمیمگیری، خالقیت و نوآوری و خیال پردازی را افزایش و پرورش داده و بدین گونه اثر بخشی سازمان افزایش مییابد.

مراحل مدیریت استراتژیک
۱-تحلیل وضعیت:
در این مرحله ابتدا بایستی اهداف آینده سازمان مشخص شود و این کار مستلزم درک و تشخیص صحیح مأموریت ها و مقاصد سازمان و بیان آنهاست. در تعیین اهداف سازمان، ارزش ها و انتظارات ذینفعان (درباره ذینفعان و انتظارات آنها بیشتر بخوانید) نقش مهمی دارند بطوری که اگر ارزش های حاکم بر جامعه در اهداف سازمانی منعکس نگردد، تحقق اهداف با مشکالت مواجه خواهد شد. سپس به تجزیه و تحلیل شرایط محیطی داخلی و خارجی سازمان میپردازیم. در این مرحله نسبت به محیط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، فنی و اقلیمی مؤثر بر سازمان و اهداف آن آگاهی پیدا میکنیم.

۲-تدوین استراتژی:
در این مرحله می بایست مجموعه استراتژی های قابل استفاده را لیست کرده و با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل های محیط داخلی و خارجی از جمله تحلیل SWOT، تحلیل ماتریس BCG، تحلیل IE،تحلیل SPACEو … استراتژی برتر را انتخاب نماییم.

۳-اجرای استراتژی:
با انتخاب استراتژی، مرحله تدوین برنامه ریزی استراتژیک به پایان نمیرسد. بلکه باید استراتژی اجرا شده تا بتوان نقاط ضعف و قوت استراتژی ها را استخراج نمود.

۴-ارزیابی استراتژیک:
به منظور تعیین میزان دستیابی به اهداف و برنامه¬های برنامه¬ریزی شده، می بایست از طریق تعیین شاخص های کلیدی عملکرد، استراتژیهای اجرا شده را مورد کنترل و پایش قرار داد. ارزیابی استراتژیک شامل سه فعالیت اصلی میشود
 بررسی مبانی اصلی استراتژی های شرکت
 مقایسه نتیجه های مورد انتظار با نتایج واقعی
 انجام اقدامات اصلاحی به منظور اطمینان یافتن از این که عملکردها با برنامه های پیش بینی شده مطابقت دارد.

رویکرد شرکت کیفیت سازان برتر
رویکرد شرکت کیفیت سازان برتر در خصوص ارائه خدمات مدیریت استراتژیک، قادر ساختن سازمان‌ها به منظور رقابت با سایر شرکت ها و سازمانهای رقیب است. همچنین کمک به جامع عمل پوشانیدن به برنامه‌های مدیریت استراتژیک سازمان ها که به عنوان یکی از مهم‌ترین جنبه های برنامه‌ریزی می باشد که عبارتند از شناسایی معیارهای سنجش، ارزیابی منابع (مالی و انسانی) و تمرکز رهبری به نظارت بر خلق، فروش و توسعه محصول و خدمات. اما به طور کلی و با توجه به ماهیت مدیریت راهبردی و استراتژیک، مشاور نمیتواند در نقش برنامه ریز برای سازمان باشد بلکه میتواند منجر به نفوذ و توسعه تفکر استراتژیک در سازمان گردد و به عنوان تسهیل کننده در تمامی مراحل طراحی و تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی ها مشارکت فعال داشته باشد.

خدمات پیشنهادی
طراحی داشوبردهای مدیریتی در زمینه های بازاریابی و فروش، ارتباط با مشتریان، مدیریت ریسک، مدیریت فرآیندهای کسب و کار و ….

آخرین اخبار