مدیریت استراتژیک و جاری سازی استراتژی ها با استفاده از ابزارBSC

هدف:

توسعه قابلیت ها و مهارتهای طرح ریزی استراتژی های سازمان ، توسعه ظرفیت

 

محتوی دوره:

مفاهیم و روند تکاملی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
رویکرد ها و متدولوژی برنامه ریزی استراتژیک
رویکرد توصیفید و متدولوژی ابداعی برای تحقق فرصت های سازمان
الگوی چشم اندازها ، متدولوژی ترسیم چشم اندازا سازمان
تحلیل محیطو حوزه های فرصت برمبنای رویکرد جستجوی فرصت ها و عوامل محیطی موثر
روش تحلیل عوامل کلیدی موفقیت در حوزه های فرصت KFS و تحلیل گلوگاه  CSF
مدل کارت امتیازی متوازن ، روش ترسیم نقشه استراتژی و تسری استراتژی به سطوح عملیاتی ( روشBSC )
رویکرد ها و روش های تحلیل شایستگی های بنیادین ( CORE COMPETENCIES )
رویکرد ها و روش های مدیریت عملکرد و باز نگری استراتژی ها

 

پیش نیاز :
آشنایی با اصول اولیه مدیریت و برنامه ریزی استراتژی

 

کارگاه آموزشی :

دارد

 

مدت دوره:

۲روز

آخرین اخبار