متون استاندارد

ردیف موضوع شماره  استاندارد آخرین ویرایش زبان مرجع دانلود
۱ سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ۲۰۱۵ انگلیسی
۲ سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 ۲۰۱۵ انگلیسی www.iso.org
۳ سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی ISO 45001 ۲۰۱۸ انگلیسی www.iso.org
۴ سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 ۲۰۱۸ انگلیسی  www.iso.org
۵ سیستم رضایت مشتری- راهنمابرای آیین‌نامه رفتاری و اخلاقی ISO 10001 ۲۰۱۸ انگلیسی www.iso.org
۶ رضایت مشتری- راهنمایی برای حل‌وفصل شکایات ISO 10002 ۲۰۱۸ انگلیسی www.iso.org
۷ رضایت مشتری- راهنمایی برای حل اختلافات خارجی ISO 10003 ۲۰۱۸ انگلیسی www.iso.org
۸ راهنمایی برای پایش رضایت مشتری ISO 10004 ۲۰۱۸ انگلیسی www.iso.org
۹ راهنمایی برای طرح‌های کیفیت ISO 10005 ۲۰۱۸ انگلیسی www.iso.org
۱۰ راهنمایی برای مدیریت کیفیت در پروژه‌ها ISO 10006 ۲۰۱۷ انگلیسی www.iso.org
۱۱  راهنمایی برای آموزش ISO 10015 ۱۹۹۹ انگلیسی www.iso.org
۱۲ راهنمایی درباره تکنیکهای آماری ISO 10017 ۲۰۰۳ انگلیسی www.iso.org
۱۳ راهنمایی برای انتخاب مشاورین سیستم مدیریت کیفیت ISO 10019 ۲۰۰۵ انگلیسی www.iso.org
۱۴ راهنمایی برای ممیزی سیستم‌های مدیریت ISO 19011 ۲۰۱۸ انگلیسی www.iso.org
۱۵ سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی ISO 13485 ۲۰۱۶ انگلیسی www.iso.org
۱۶ ارزیابی فرآیند ISO 15504 ۲۰۱۳ فارسی www.iso.org
۱۷ سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو IATF 16949 ۲۰۱۶ انگلیسی www.iso.org
۱۸ سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000 ۲۰۱۸ انگلیسی www.iso.org
۱۹ سیستم مدیریت امنیت اطلاعات  ISO 27001 ۲۰۱۳ انگلیسی www.iso.org
۲۰ سیستم مدیریت ریسک ISO 31000 ۲۰۱۸ انگلیسی www.iso.org
۲۱ سیستم مدیریت ریسک برای تجهیزات پزشکی ISO 14971 ۲۰۰۷ انگلیسی www.iso.org
۲۲ سیستم مدیریت پروژه ISO 21500 ۲۰۱۲ انگلیسی www.iso.org
۲۳ سیستم مدیریت کیفیت نفت و گاز ISO 29001 ۲۰۱۰ انگلیسی www.iso.org
۲۴ سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی ISO 17025 ۲۰۱۷ انگلیسی www.iso.org

 

آخرین اخبار