مبانی، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2015

هدف دوره :
آشنایی با الزامات استاندارد ISO 9001:2008 و نحوه مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت، بر اساس این استاندارد

 

محتوای دوره :
در این دوره پیدایش مدیریت کیفیت، روند توسعه آن و به وجود آمدن استاندارد ملی و بین المللی در چارچوب مدیریت و تضمین کیفیت، مورد اشاره قرار می گیرد.
در این سری استانداردهای ISO 9001:2008 الزامات سیستم مدیریت کیفیت و نحوه استقرار هریک از الزامات به طور کامل تشریح می گردند.
ساختار مستندات سیستم کیفیت، نحوه به وجودآوردن و کنترل آنها بررسی گردیده و در کارگاه های آموزشی، نحوه نگارش نظام نامه و روش های اجرایی سیستم مدیریت کیفیت تمرین می شوند .

 

پیش نیاز:

ندارد

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۳روز از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۶:۳۰

آخرین اخبار