مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت محیط زیست مبتنی بر سری استاندارد ISO 14001:2015

هدف دوره :

آشنایی با الزامات استاندارد ISO 14001:2004  و نحوه مستندسازی سیستم های مدیریتی محیط زیست مبتنی بر این استاندارد

 

محتوای دوره :

در این دوره پیدایش مدیریت محیط زیست، روند توسعه آن و به وجود آمدن استانداردهای ملی و بین المللی در چارچوب مبحث مدیریت محیط زیست، مورد اشاره قرار می گیرد. سری استانداردهای ISO 14000، عناصر سیستم مدیریت محیط زیست و نحوه استقرار هر یک از عناصر، به طور کامل تشریح می گردند. ساختار مستندات سیستم مدیریت محیط زیست، نحوه به وجود آوردن و کنترل آن ها بررسی گردیده و در کارگاه های آموزشی، نحوه نگارش نظام نامه، روش های اجرایی مدون سیستم مدیریت محیط زیست و برنامه زیست محیطی تمرین می شوند.

پیش نیاز:
ندارد

کارگاه آموزشی:
دارد

مدت دوره:
۳روز از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۶:۳۰

آخرین اخبار