ظهور تفکر فرایندی

یکی از رویدادهای موفقیت آمیز برای توسعه¬BPM ، خرید فورد در سهام بزرگ مالی در مزدا در دهه ۸۰ بود. هنگام بازدید از ماشین آلات مزدا، یکی از چیزهایی که توجه مدیران فورد را جلب کرد، تعداد کم واحدهای مزدا در مقایسه با تعداد واحدهای فورد بود، با این حال عملکرد به صورت عادی بود. یک مطالعه موردی معروف این پدیده را توضیح میدهد، که اولین بار توسط مایکل همر نقل شده و سپس توسط دیگران تحلیل شده و با فرایند خرید فورد سرو کار دارد.

آخرین اخبار