طوفان فکری

طوفان فکری یک روش ساده برای کمک رسانی به گروه از جامعه برای تولید ایده های جدید و غیر متعارف است. این فرآیند در عمل به دو فاز تقسیم می شود: فاز مخالفت (واگرا) و فاز موافقت (همگرا).
در فاز مخالفت (واگرا)، هر یک از اعضای گروه فرصت نقد کردن و قضاوت را در خصوص موضوعی خواهد داشت. در این فاز به اعضا اجازه داده می شود تا موضوعی را نقد کنند. از طرف دیگر در فاز موافقت، هر یک از اعضا در خصوص موضوع قضاوت می کنند ولی با نگاه مثبت و سازنده، به عبارتی این همان چیزی است که آنها دوست دارند در نهایت برسند.

علل استفاده از ابزار طوفان فکری
استفاده از طوفان فکری هنگامی مناسب است که نیاز به تولید تعداد زیادی از نظرات و عقاید می باشد که بتوان بر اساس آنها در اسرع وقت به مجموعه ای از نظرات دست یافت.
مثال هایی از طوفان فکری می تواند شامل موارد زیر باشد:
۱. دریافت و ثبت تمام نظرات مشتریان
۲. دسترسی به راه های مختلف برای یادگیری از رقبا
۳. دسترسی به راه های جدید برای استفاده از ابزارهای اینترنت برای پشتیبانی مشتریان
۴. دسترسی به راه های مختلف برای پرداخت پاداش به کارکنان برای جمع آوری دانش

چگونگی اجرای طوفان فکری
۱. توافق در خصوص انتخاب تسهیلگر یا مشاور در خصوص فعالیت طوفان فکری
۲. اطمینان از اینکه تمامی اعضا از اصول راهنمای طوفان فکری آگاهی دارند.
۳. توزیع کاغذ و خودکار میان اعضا برای یادداشت برداری
۴. ثبت مشکل یا مساله در وایت برد یا تکه ای کاغذ که برای اعضا قابل رویت باشد
۵. سوال از اعضا در خصوص درک مساله و شفاف بودن آن، در صورت نیاز اطلاعات بیشتری داده می شود تا مساله کاملا شفاف شود.
۶. بحث به صورت گروهی در خصوص معیارهایی که برای انتخاب ایده ها استفاده خواهد شد.
۷. درخواست از اعضا برای ثبت ایده ها، هر ایده روی یک برگه یادداشت و به تسهیل گر تحویل داده می شود و تسهیلگر هر یک از ایده ها را روی وایت برد می چسباند.
۸. در صورتی که نظرات به صورت کامل ثبت شد، از گروه بخواهید به نظرات ثبت شده نگاه کنند و:
۹. نظرات تکراری را ادغام کنند.
۱۰. به نظرات ثبت شده رای دهند.
۱۱. نظر ثبت شده ای که بالاترین نمره را دارد انتخاب نمایید و با گروه در خصوص چگونگی عملیاتی شدن بحث کنید. این بحث ممکن است در شناسایی قدم های بحرانی بعدی کمک نماید.

راهنمای طوفان فکری
در مرحله مخالفت (واگرایی)
۱. پذیرش و احترام گذاشتن به قضاوت
۲. افزایش قضاوتها از نظر کمی
۳. جستجوی ایده های غیر معمول
۴. ترکیب ایده ها
۵. ثبت قضاوتها
در مرحله موافقت (همگرایی)
۱. بهبود ایده ها در طول فرآیند
۲. قضاوت مثبت
۳. تایید ضمنی نظرات
۴. جستجوی مطالب تازه
۵. کنترل ایده ها با اهداف

آخرین اخبار