سیستم های مدیریتی

سیستم مدیریت مجموعه ای از عناصر مرتبط و همبسته می باشد که به منظور ایجاد خط مشی و تعیین اهداف و دستیابی به آن مورد استفاده قرار می گیرد. یک سیستم شامل ساختار سازمانی، برنامه ریزی فعالیت ها، مسئولیت ها، شیوه ها، رویه ها، فرآیند ها و منابع می باشد.
سازمان بین المللی استاندارد (ISO) اتحادیه جهانی نهاد های ملی استاندارد کشورهای مختلف ( سازمان های عضو ISO) می باشند. مسئولیت تهیه استاندارد های جهانی (سیستم های مدیریتی) از طریق کمیته های فنی صورت می پذیرد. سازمان بین المللی استاندارد (ISO) در بیشتر موضوعات از جمله مدیریت کیفیت، مدیریت ایمنی و محیط زیست، مدیریت پروژه و…. اقدام به استانداردهای جهانی نموده است.

آخرین اخبار