سمینار آشنایی با استانداردISO 9004:2000

هدف سمینار:
آشنایی با استاندارد ISO9004:2000 وارتبط آن با زوج سازگار خود استاندارد:۲۰۰۰۹۰۰۱ ISO

محتوای سمینار:
الگوی اجرایی سیستم مدیریت کیفیت ۹۰۰۱ ISO اگر چه می کوشد مبنای مدیریت کیفیت را در قالب الزامات خود در سازمان به صورت عملی شکل دهد با این وجود دامنه کاربرد محدودی را شامل می گردد.
در کنار این استاندارد ،راهنمایی توسط سازمان جهانی ایزو تحت عنوان ۹۰۰۴ ISOبه منظور وسیع تر کردن دامنه کاربرد آن ارایه شده است. این استاندارد راهنمایی هایی را در جهت کاراتر کردن استقرار سیستم مدیریت ارائه می دهد.سمینار فوق به معرفی این استاندارد وارتباط آن با زوج سازگار خود یعنی استاندارد۹۰۰۱ ISOمی پردازد.

پیش نیاز:
ندارد

کارگاه آموزشی:
ندارد

مدت سمینار:
۱روز از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۶:۳۰

آخرین اخبار