سطوح مدل سازی فرآیندها با BPMN

در BPMN، “فرایند کسب و کار” یک توالی منظم از فعالیت های تجاری و حمایت از اطلاعات است. مدل سازی فرآیند کسب و کار نشان می دهد یک کسب و کار چگونه به اهداف کلی خود دست می یابد. اما نکته ای که مهم است این است که با BPMN فقط مدل سازی فرآیندها انجام می شود و نمیتوان اهداف را اندازه گیری کرد.

برای مدل سازی فرآیندها با BPMN، سطوح مختلفی وجود دارد:

۱-نقشه های فرآیند (process map): نقشه های فرآیندی شامل نمودارهای جریان ساده است که شامل جزئیاتی زیادی نمیباشد و تنها از فعالیت ها و تصمیم گیری ها استفاده می شود.

 

۲-توصیف فرآیندها (process description) :در این حالت اطلاعات گسترده تری در مورد فرایند ارائه داده می شود، مانند نقش افراد در روند فرآیند، داده ها، اطلاعات و… که در انجام فرآیند دخیل هستند.

 

۳-مدل های فرایند (process model): در این حالت، نمودارهای جریان به صورت  دقیق که شامل اطلاعات کافی باشد رسم می شود تا بتوان فرایند را تجزیه و تحلیل و شبیه سازی نمود. علاوه بر این، در مدل های فرآیند، همچنین امکان اجرای مستقیم مدل در ابزارهایی که می توانند فرآیند را اجرا کنند مانند نرم افزار های processmaker، camunda، bizagi و… وجود دارد.

آخرین اخبار