خدمات مشاوره

مدیریت امروز،‌ درچنبره فشارهای گوناگون و چند وجهی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاصل از تحولات روز افزون و غیر قابل اجتناب جهانی، ‌منطقه‌ای، ملی و محیط کاری گرفتارآمده و تحت تأثیر فشارهای رو به تزاید ناشی از الزامات تحول، انتظارات ذینفعان و ضرورت تلاش برای احراز مزیت رقابتی و دیگر فشارهای توانفرسا با آهنگ استهلاکی بسیار بالا درحال فرسایش است. مسئولیتها و تعهدات چندگانه مدیران در محیط کار و تخصیص اوقات شبانه روزی آنان به پاره‌ای تلاش های بعضاً نامرتبط و احیاناً قابل تفویض از یک سو و الزام و تعهد فردی وسازمانی آنها در پاسخگویی به انتظارات ذینفعان درون و برون سازمانی متعدد،‌ از سوی دیگر، همراه با کمبود شدید در بخش خدمات مشاوره‌ای اثربخش، نبود مرشدان و مربیان راهنما و نیروهای هم‌افزا و یاری کننده و خستگی ناشی از ناکامی آنان در برآوردن انتظارات، فشار مضاعفی است که از یک سو به کوتاه شدن عمرمفید و پیری زودرس تفکر خلاق مدیریت بنگاهها و از سوی دیگر به افت بهره وری سازمان منجر می شود.
اعضاء این شرکت گرد هم آمده اند تا با اتکا به خداوند متعال و توجه ویژه به مفهوم خدمات مشاوره مدیریت به عنوان یک خدمت تخصصی مفید که با ایجاد ارزش افزوده برای مشتری همراه می باشد، شریک دانای مشتریان خود در زمینه شناخت مسائل و رفع گلوگاه های مدیریتی ازطریق روش های علمی و تجربی باشند. از این رو است که در جمع منابع انسانی شرکت، ترکیبی از نیروهای دانشگاهی و مدیران اجرایی درفضای سرشار از اعتماد، صداقت و مشارکت به ارائه خدمت مشغولند. ما اعتقاد داریم فرآیند مشاوره مدیریت یک فعالیت دوطرفه و مشارکتی است که در یک سو، مشتری ودرسوی دیگر مشاور قرار دارد و دراین فرآیند باید دو طرف آماده باشند تا تلاش مشترکی به عمل آورده و بتوانند با محیط و مسائل رابطه برقرار کنند، به طوری که شرایط مطلوب را خود بسازند. یادمان باشد همه ما در برابر آینده مسئولیم!

آخرین اخبار