تقویم آموزشی

ردیف عنوان دوره
مدیریت کیفیت ۱ آشنایی با مبانی ،تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2015
۲ آموزش ممیزان داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استانداردISO9001:2015
۳ سرممیزی ISO9001:2015
۴ آشنایی با مبانی راهنمای ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت و سیستم بهبود عملکرد سازمان و فرآیندهای آن مبتنی بر استاندارد ISO9001:2015
۵ سیستم های اقدام اصلاحی و پیشگیرانه (CAPA)
۶ آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی          ۲۹۰۰۱ ISO/TS
۷
راهنمایی هایی برای تهیه مستندات سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO/TR10013
مدیریت زیست محیطی و بهداشت حرفه ای ۸ آشنایی با مبانی ،تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ISO14001:2015
۹ سرممیزیسیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2015
۱۰ آشنایی با قوانین ملی و بین المللی محیط زیست، ایمنی و بهداشت
۱۱
آشنایی با مبانی ،تشریح الزامات و مستندسازی سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای مبتنی بر استاندارد ISO45001:2018
۱۲ سرممیزیسیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای مبتنی بر استاندارد ISO45001:2018
۱۳ آشنایی با مبانی ،تشریح الزامات و مستند سازی سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای مبتنی بر OGP-R-210
۱۴ آشنایی با مبانی،تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت یکپارچهIMS
۱۶ ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچهIMS
مدیریت فن آوری اطلاعات ۱۷ اصول و مبانی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استانداردISO/IEC27001
۱۸ ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد ISO/IEC27001
مدیریتی ۱۹ مدیریت برخورد با شکایات مشتریان و سنجش رضایت مشتریان مبتنی بر استاندارد راهنمای ISO10002 و ISO10004
۲۰ مدیریت برنامه ریزی و سنجش اثر بخشی آموزشی مبتنی بر استاندارد ISO10015
۲۱ مدیریت تحلیل داده ها مبتنی بر استاندارد راهنمای ISO 10017
۲۲ آشنایی با نظام آراستگی محیط کار (۵S)
۲۳ بازخورد۳۶۰ درجه
۲۴ مدیریت استراتژیک
۲۵ مهندسی مجدد فرایندها  BPR
۲۶ مدیریت دانش
مدیریت پروژه ۲۷ آشنایی با استاندارد بین المللی ISO10006:
۲۸ برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی Planing &Project  Control
۲۹ آشنایی با نحوه پیاده سازی استاندارد مدیریت پروژه آمریکا PMBOK
۳۰ مدیریت و برنامه ریزی پروژه با استفاده از نرم افزار (MSP)
۳۱ دوره آموزشی آشنایی با استاندارد بین المللی راهنمای مدیریت پروژه              ISO 21500
تکنیک های کیفیت ۳۲ کنرل فرایند آماری SPC
۳۳ کنرل کیفیت آماری SQC
۳۴ رویکرد حل مسئله با متدولوژی شش سیگما
صنایع خودرو و قطعه سازی ۳۵ آشنایی با مبانی و تشریح الزامات و مستند سازی ISO/TS 16949
۳۶ ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودروسازی
تجهیزات پزشکی ۳۷  تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی مبتنی بر استاندارد ISO 13485
۳۸ ممیزی داخلی سیستم مدیریت  کیفیت تجهیزات پزشکی
آخرین اخبار