پروژه بازنگری و اصلاح فرآیندها (BPR) در شرکت برق منطقه ای هرمزگان

نخستین جلسه پروژه بازنگری و اصلاح فرآیندها (BPR) و بازنگری سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2015  با حضور مدیریت محترم عامل ، معاونین و مدیران در  رابطه با موضوع فوق با همکاری شرکت کیفیت سازان برتر برگزار شد .در آغاز جلسه آقای مهندس کهوری مدیر عامل شرکت برق منطقه ای هرمزگان توضیحاتی در رابطه با سیستم ها و فرآیندهای شرکت در سال های گذشته ارائه نمودند و در ادامه آقایان مهندس قطبی و سجودیان در مورد شرح خدمات پروژه ، چگونگی و مراحل انجام کار و تغییرات مهم ISO 9001 :2008 و ویرایش جدید ISO 9001 :2015 توضیحاتی ارانه نمودند.

آخرین اخبار