تحلیل SWOT

تحلیل SWOT

تحلیل SWOT ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی سازمان است. پایه و اساس این ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی، شناخت محیط پیرامونی سازمان می باشد. این تحلیل شامل همه عوامل داخلی و خارجی موثر بر کسب و کار مانند نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهاست.
روش تجزیه و تحلیل SWOT به شکل نظام ‌یافته هر یک از عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهدید‌ها را که در مرحله قبل شناسایی شده اند مورد تحلیل قرار داده و استراتژی‌های متناسب با موقعیت را منعکس می‌سازد. در این مدل، پس از فهرست نمودن هر یک از عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهدید استراتژی‌های مورد نظر حاصل می‌گردد. بنابراین همواره این ماتریس منجر به تدوین چهار دسته استراتژی ST، WT، WO و SO می‌شود. در ادامه به تشریح هر یک از ماتریس های فوق پرداخته خواهد شد.

تحلیل SWOT

SWOT

۱. استراتژی‌های SO: در اجرای استراتژی‌های SO می‌توان با استفاده از نقاط قوت داخلی از فرصت‌های خارجی حداکثر بهره برداری را نمود. هر سازمانی علاقه مند است که همیشه در این موقعیت قرار داشته باشد تا بتواند با بهره گیری از نقاط قوت داخلی از فرصت‌ها و رویدادهای خارجی حداکثر استفاده را ببرد.

۲. استراتژی‌های‌‌ ST : در این نوع استراتژی تلاش می‌گردد تا با استفاده از نقاط قوت داخلی برای جلوگیری از تاثیر منفی تهدیدات خارجی، سازوکارهایی در پیش گرفته شود و یا تهدیدات را از بین برد .

۳. استراتژی‌های WO: هدف از استراتژی‌های WO این است که از مزیتهایی که در فرصت‌ها نهفته است در جهت جبران نقاط ضعف استفاده شود.

۴. استراتژی‌های WT : هدف در اجرای این نوع استراتژی‌ها، کم کردن نقاط ضعف داخلی و تقویت نقاط قوت و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است. در چنین موقعیتی وضعیت نامناسب بوده و در وضع مخاطره آمیز قرار خواهیم‌ گرفت و باید سعی کنیم با انحلال، واگذاری، کاهش عملیات، ادغام و سایر روشها از چنین وضعیتی پرهیز نماییم.

آخرین اخبار