برگزاری دوره آموزشی ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه در سطح شرکت برق منطقه ای هرمزگان

دوره ی مذکور در سطح مدیران و روسای ادارات ستادی و عملیاتی و بر اساس آخرین ویرایش استاندارد های ISO9001:2015 ،ISO14001:2015 وISO 45001:2018  طی مدت دو روز مورخ۲۴ و۲۵ دی ماه ۹۸ در محل شرکت برگزار گردید. شرکت کنندگان این دوره آموزشی با مفاهیمی از جمله برنامه ریزی ممیزی داخلی، آداب ممیزی، چک لیست های ممیزی، نحوه ی تاثیر گذاری سیستم ها بریکدیگر، گزارش ممیزی و مروری بر الزامات استاندارهای سیستم مدیریت یکپارچه از منظر ممیزی آشنا شدند. شرکت کنندگان این دوره با مفاهیم و تئوری ممیزی داخلی آشنا شده و در ممیزی داخلی پیش رو، به عنوان ممیزان داخلی سیستم مدیریت یکپارچه همراه تیم خواهند بود تا بصورت عملی با فرآیند انجام ممیزی آشنا شده و در آینده توانایی انجام ممیزی داخلی را داشته باشند.

درپایان باید اظهار داشت: سیستم مدیریت IMS به وجود آورنده ی الگویی بین المللی برای پیاده سازی و استقرارسیستم های مدیریت نوین و تضمین کیفیت بوده و به عنوان یک بازوی مدیران می تواند زمینه های لازم را برای بهبود مستمر در تمامی سطوح مدیریت ایجاد نماید و فرصت قابل توجهی یرای سازمانها در جهت انطباق با استانداردهای مطرح در سطح جهان ایجاد نماید.

آخرین اخبار