• ایزو 19011

بروز رسانی استاندارد ممیزی برای استانداردهای سیستم مدیریت (ایزو ۱۹۰۱۱:۲۰۱۸)

سیستم های مدیریت موجب دستیابی به اهداف در سازمان ها می گردد ، و ممیزی آنها موجب تضمین حسن اجرای آن است. استاندارد بین المللی ممیزی سیستم های مدیریتی(ایزو ۱۹۰۱۱) با راهنمایی های بیشتر از ویرایش های قبلی به روز شده است.
استانداردهای سیستم مدیریتی در حال افزایش است و سازمانها از نحوه استفاده از آنها برای مدیریت فرآیندهای مرتبط برای دستیابی به اهداف خود استفاده می کنند. از کیفیت یا مدیریت انرژی تا مواد غذایی یا امنیت اطلاعات و … ، فهرست استانداردهایی که با هدف کمک موثر به سازمانها در سیستم مدیریت تدوین گردیده است.
سازمان بین المللی استاندارد(ایزو) سیستم های مدیریت را براساس تخصص و تجربه بین المللی برای کمک به سازمان ها در راستای کاهش هزینه و ایجاد یک مزیت رقابتی تدوین می نماید.
برای به دست آوردن مزیت بیشتر از یک سیستم مدیریتی و تضمین بهبود مداوم، می بایست ممیزی های منظم براساس ایزو۱۹۰۱۱ انجام شود. که در صورت وجود سیستم های مدیریتی مختلف کار ساده ای نیست .
ایزو ۱۹۰۱۱ ، راهنمایی ممیزی سیستم های مدیریت ، با این حال، یک رویکرد یکنواخت و یکپارچه را فراهم می کند، و ممیزی موثر در چندین سیستم را در یک زمان امکان پذیر می سازد.
تغییرات کلیدی در ایزو ۱۹۰۱۱نسخه ۲۰۱۸ عبارتند از :
افزودن یک رویکرد مبتنی بر ریسک به اصول ممیزی برای منعکس کردن افزایش تمرکز بر ریسک
راهنمایی در مورد ریسک ها و فرصت های ممیزی
اطلاعات در مورد استفاده از تفکر مبتنی بر ریسک در فرایند ممیزی
مدیریت یک برنامه ممیزی و انجام ممیزی های گسترش یافته

منبع: سایت سازمان بین‌المللی استاندارد www.iso.org

آخرین اخبار