ارزیابی عملکرد

مدیریت عملکرد کارکنان
سازمان‌ها برای حفظ بقا و پیشرفت در دنیای رقابتی به بهبود مستمر عملکرد خود نیاز دارند. منابع انسانی سازمان، سرمایه‌های بنیادی شرکت و منشأ هرگونه تحول و نوآوری تلقی می‌شوند که می‌تواند پیشرو بودن سازمان را همچون گذشته حفظ کند.
امروزه مدیریت عملکرد ضرورتی انکارناپذیر درزمینه دستیابی شرکت‌ها به اهداف و مأموریت‌های تعیین‌شده است. زیرا مدیریت عملکرد در قالب فرایند مستمر شناسایی، اندازه‌گیری، توسعه و ارتقای عملکرد افراد و گروه‌ها و هم‌راستا و همسو کردن آنان با اهداف استراتژیک، نقشی تعیین‌کننده در میزان موفقیت شرکت در دستیابی به اهداف تعیین‌شده دارد که البته تحقق آن مستلزم هدف‌گذاری، مشاهده و ارزیابی عملکرد، مربی‌گری و ارائه بازخورد به‌طور مستمر است.
انسان موجودی است تغییرپذیر، متناسب با تحولات و دارای توانایی‌های بالقوه بی‌شمار که این توانایی‌ها باید ارزیابی‌شده و تحت شرایط تعلیم و تربیتی مطلوب، از قوه به عمل درآیند. ارزیابی کارکنان و بررسی رفتارها و قابلیت‌های آن‌ها یکی از وظایف اصلی مدیران است تا با آگاه‌سازی کارکنان نسبت به عملکردشان، زمینه پرورش آنان فراهم‌شده و آگاهانه در زمینه جایگزین سازی رفتارهای مناسب و حذف رفتارهای منفی و غیر اثربخش تلاش نمایند. این امر نه‌تنها کار آیی کارکنان را ارتقا خواهد داد، بلکه موجب اثربخشی سازمان نیز خواهد شد.
ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد در مقاطع زمانی سه‌ماهه باهدف فراهم‌سازی سازوکار تشویق کارکنان، تخصیص امتیازات ارزیابی برای امکان پرداخت کارانه و پاداش عملکرد، استفاده از نتایج آن در برنامه‌ریزی توسعه منابع انسانی، ارتقا، ترفیع، انتصاب، تعیین نیازهای آموزشی کارکنان و سایر کاربردهای توسعه‌ای در مقاطع زمانی ذیل به مورداجرا گذاشته می‌شود:
۱- هریک از کارکنان در طی یک سال، در چهار مرحله به‌صورت سه‌ماهه ارزیابی خواهند شد (لازم به ذکر است که سال اول شش ماه خواهد بود)؛
۲- معاونین و مدیران موظف‌اند برنامه‌ها و انتظارات خود را در ابتدای هرسال برنامه‌ریزی نموده و کارکنان زیرمجموعه خود را با اهداف و برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، انتظارات و وظایفی که در طول دوره بر عهده خواهند داشت آشنا سازند (تعیین اهداف و استراتژی‌های شرکت به عهده معاونت برنامه‌ریزی و سیستم‌هاست)؛
۳- ارزیابی کارکنان در چهار مرحله به شرح زیر، از سوی معاونین و مدیران واحدها صورت خواهد گرفت:
۱-۳- گفتگو یا مصاحبه به‌منظور تبیین اهداف و برنامه‌های کاری در ابتدای هرسال؛
۲-۳- برنامه‌ریزی، ارزیابی مستمر، سنجش، هدایت و اصلاح عملکرد کارکنان تحت مدیریت در طول دوره‌های ارزیابی؛
۳-۳- سنجش عملکرد بر اساس شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی مندرج در فرم‌های سه‌گانه ارزیابی و همچنین اهداف و برنامه‌های راهبردی با استفاده از عوامل عملکردی و عوامل فرآیندی؛
۴-۳- برگزاری جلسه بازخورد با هر یک از ارزیابی‌شوندگان، به‌منظور انعکاس نقاط قوت و قابل‌بهبود باهدف ارتقا و توسعه قابلیت‌های فردی؛
۴- به‌منظور آگاهی از کیفیت و میزان تلاش و کوشش کارکنان، شایسته است معاونین و مدیران واحدها در طول دوره ارزیابی، نقاط قوت و قابل‌بهبود عملکرد کارکنان زیرمجموعه خود را به‌صورت مستمر و با دقت ثبت و در فرصت‌های مناسب مراتب را برحسب مورد برای اصلاح و بهبود عملکرد به آنان منعکس نمایند و در صورت نیاز به طی دوره آموزشی، نسبت به تعیین نیازهای آموزشی موردنیاز اقدام نمایند.

آخرین اخبار