ارزیابی عملکرد زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO 14031:2013

هدف دوره :
معرفی منابع، روش های کاربردی در ارزیابی عملکرد زیست محیطی به عنوان فرآیندی که نتایج حاصل از مدیریت جنبه های زیست محیطی یک سازمان را با معیارهای عملکرد زیست محیطی آن سازمان مقایسه می نماید.

محتوای دوره :
طرح ریزی ارزیابی عملکرد زیست محیطی، انتخاب شاخص های عملکرد زیست محیطی، اجرای ارزیابی عملکرد زیست محیطی، گرد آوری داده های مربوط به شاخص های عملکرد زیست محیطی، تجزیه و تحلیل داده های مربوط به شاخص های عملکرد زیست محیطی، تبدیل داده ها به اطلاعات عملکرد زیست محیطی و بازنگری و بهبود ارزیابی عملکرد زیست محیطی.

پیش نیاز:
آشنایی با مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO 14001:2015

کارگاه آموزشی:
دارد

مدت دوره:
۱روز از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۶:۳۰

آخرین اخبار