ارتباطات محیط زیستی بر مبنای استاندارد ISO/DIS 14063:2004

هدف دوره:
آشنایی با اصول ارتباطات محیط زیستی و طرح ریزی و استقرار فرآیند ارتباطات محیط زیستی در سازمان

محتوای دوره:
اصول ارتباطات محیط زیستی، خط مشی ارتباطات محیط زیستی، استراتژی ارتباطات محیط زیستی، طرح ریزی فعالیت ارتباطات محیط زیستی، انتخاب ابزارها و رویکردهای ارتباطات محیط زیستی، ارزیابی ارتباطات محیط زیستی و بازنگری مدیریت.

پیش نیاز:
آشنایی با سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO 14001:2004

کارگاه آموزشی:
دارد

مدت دوره:
۱روز از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۶:۳۰

آخرین اخبار