آموزش ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر سری استاندارد ISO 9001:2015

هدف دوره :
آشنایی با تکنیک های ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر سری استاندارد ISO 9001:2008، نحوه انجام ممیزی داخلی در سازمان ها

 

محتوای دوره :
در این دوره آموزشی مخاطبان با نحوه ممیزی سیستم مدیریت کیفیت آشنا می شوند و به آنچه که باید یر اساس استانداردISO 19011 در هنگام ممیزی کیفیت توجه شود، اشاره می گردد.
شناخت دقیق الزامات استاندارد ISO 9001:2008 نحوه رفتار به هنگام ممیزی، تهیه برنامه ریزی و نحوه انجام مراحل ممیزی داخلی، نحوه تهیه چک لیست، تشخیص عدم انطباق و نحوه تعیین اقدامات اصلاحی در این دوره مطرح گردیده و در کارگاه های آموزشی تمرین می شوند.

پیش نیاز:

آشنایی با مدیریت کیفیت سری استاندارد ISO 9001:2008 وساخت ومستندسازی سیستم مدیریت کیفیت

کارگاه آموزشی:

دارد

مدت دوره:

۳روز از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۶:۳۰

آخرین اخبار