آموزش ممیزان داخلی سیستم های مدیریت محیط زیست مبتنی بر سری استاندارد ISO 14001:2015

هدف دوره :
آشنایی با تکنیک های ممیزی داخلی سیستم های مدیریت محیط زیست و نحوه انجام ممیزی داخلی بر اساس استاندارد ISO 14001:2004

محتوای دوره :
در این دوره مخاطبان با نحوه ممیزی سیستم های مدیریت محیط زیست آشنا می شوند و به آنچه که باید براساس استاندارد ISO 19011 در هنگام ممیزی مدیریت محیط زیست توجه شود، اشاره می گردد . شناخت دقیق الزامات استاندارد ISO 14001، نحوه برنامه ریزی ممیزی های داخلی، نحوه رفتار به هنگام ممیزی، مراحل اجرای موفق ممیزی داخلی، تشخیص عدم انطباق و نحوه تعیین اقدامات اصلاحی آنها در این دوره آموزشی مطرح گردیده و در کارگاه های آموزشی تمرین می شوند.

پیش نیاز:

آشنایی با مدیریت محیط زیست، سری استانداردهای ISO 14001 و ساخت و مستندسازی سیستم مدیریت محیط زیست

کارگاه آموزشی:
دارد

مدت دوره:
۳روز از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۶:۳۰

آخرین اخبار