آشنایی با مدل تعالی سازمانی EFQM

هدف دوره :

آشنایی با مدل تعالی سازمانی EFQM برای خود ارزیابی

 

محتوای دوره :

در این دوره شرکت کنندگان با مدل تعالی سازمانی EFQM و اجزای نه گانه آن در منطق RADAR به طور کامل آشنا می شوند. استفاده از این مدل برای خودارزیابی و در نتیجه ارتقا سطح عملکرد سازمان و افزایش رقابت پذیری به طور روزافزون مورد توجه قرار گرفته است .

پیش نیاز:
ندارد

کارگاه آموزشی:
دارد

مدت دوره:
۲روز از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۶:۳۰

آخرین اخبار