آشنایی با قوانین ایمنی و بهداشت شغلی ایران

هدف دوره:

آشنایی با تاریخچه ایمنی و بهداشت و محیط زیست سازمانهای ملی و بین المللی مرتبط و چگونگی تعیین نیازمندیهای الزامات قانونی سازمانهاو روش اجرایی شناسایی وتشریح قوانین مرجع ایمنی آیین نامه های مربوطه

محتوای دوره:
مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی به همراه رویکرد های مدیریت محیط زیست در دهه های اخیر مورد توجه بیشتری در حوزه های صنعتی و خدماتی قرار گرفته اند . این دوره به بحث در خصوص تاریخچه مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای  در کشور میپردازد و و با سایر سازمانهای مرتیط آشنا می گردید .  عوامل مختلف زیان آور در محیط های کاری شناسایی شده و با الزامات قانونی و قانون کار در ایران آشنا می گردید . روشهای شناسایی خطرات براساس دو روش معمول ( JSA , FMEA ) به همراه کارگاه های آموزشی تدریس می گردد .

 

پیش نیاز: 

ندارد

 

کارگاه آموزشی:

دارد

 

مدت دوره:

۱ روز از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۶:۳۰

آخرین اخبار