آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

هدف دوره :
آشنایی با نحوه یکپارچه سازی سه سیستم مدیریت کیفیت، مدیریت محیط زیست و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

 

محتوای دوره :
در این دوره آموزشی چگونگی یکپارچه سازی سه سیستم مدیریت کیفیت، مدیریت محیط زیست و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بیان می گردد.
همچنین درک و یکپارچه سازی الزامات کیفیت، شناسایی جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی، شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ها و نحوه کنترل آنها تشریح می گردند . در این دوره آموزشی ضرورت و مزایای یکپارچه سازی سیستم های مدیریت تشریح می شود .

پیش نیاز:
آشنایی با مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم های مدیریتی مبتنی بر استانداردهای ISO 9001،ISO 14001وISO 45001

کارگاه آموزشی:
ندارد

مدت دوره:
۱روز از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۶:۳۰

آخرین اخبار