دوره آموزشی نظام ساماندهی و آراستگی محیط کار ( ۵S ) در پست گیلان

در این دوره آموزشی که مدیر کل ، معاون امور پستی ، روسای ادارات  ستادی و روسای دفاتر […]