بروز رسانی استاندارد ممیزی برای استانداردهای سیستم مدیریت (ایزو ۱۹۰۱۱:۲۰۱۸)

سیستم های مدیریت موجب دستیابی به اهداف در سازمان ها می گردد ، و ممیزی آنها موجب تضمین […]