اعضای هیئت مدیره

مشاور سیستم های مدیریتی

زهرا سجودیان

رئیس هیئت مدیره zsojudian@gmail.com
مشاور سیستم های مدیریتی

عبدالله قطبی

مدیر عامل info_ghotbi@yahoo.com

علیرضا سجودیان

عضو هیئت مدیره sojudian@gmail.com