اخذ گواهینامه ISO 9001:2015 , HSE در شرکت برق منطقه ای گیلان

شرکت برق منطقه ای گیلان پس از طی مراحل آموزش، طرح ریزی، مستند سازی و ممیزی داخلی در ممیزی شخص ثالث موفق به اخذ گواهی‌نامه های ISO9001:2015 , HSE  گردید .
براساس ممیزی بعمل آمده از سوی تیم محترم ممیزی شرکت TUV NORD، کلیه واحدها و فرایندها مورد در دو STAGE مورد ممیزی قرار گرفت و شرکت برق منطقه ای گیلان موفق به اخذ گواهینامه های مذکور گردید .

در جلسه اختتامیه پس از توصیه شرکت به صدور گواهینامه مهندس سجودیان (مشاور استقرار سیستم های مذکور) ضمن تبریک به کلیه پرسنل و مدیران شرکت بیان نمود که اخذ گواهینامه های سیستم های مدیریتی ابتدای مسیر کیفیت می باشد و موفقیت در این مسیر مستلزم اجرا و پایش مداوم سیستم می باشد

آخرین اخبار